31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

آیا این پول شماست؟

پشتیبانی شده توسط City RoomBlogging از پنج BoroughsSearchMetropolitan خاطرات 8216 است که پول شما 8217 توسط Phoebe ChaoOctober 16 2015 8 55 amOctober 16 2015 8 55 amMetropolitan DiaryMore قصه های خواننده از شهر A خاطره عزیز هر روز صبح همان سفر رفتم در این روز اکتبر بود هیچ قطار G متفاوت از میدان دادگاه در کوئینز تا ناسائو خیابان در بروکلین من در قطار برداشت یک صندلی و من خود را در کنار یک مرد آرام و خسته مردمی یافت کل کلاه بیس بال سیاه پوشیدن یک چشم بسته و خواب رفتن بیشتر مردم شروع به سوار شدن و پریدن اطراف ما