31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

ماشین تراش مسافرتی

پشتیبانی شده توسط City RoomBlogging از پنج BoroughsSearchMetropolitan DiaryTouring Knife GrinderBy Chari AnhouseOctober 9 2015 8 30 amOctober 9 2015 8 30 amMetropolitan DiaryMore قصه های خواننده از شهر A خاطره جالب 1987 قطعه Shabby قبلا قرمز ون سفر به آرامی از طریق بروکلین زدن زنگ آن برای کسب و کار مانند Hatfields شهری و ساکنان چاقو McCoys به خیابان می روند تا سلاح های آشپزی خود را تشدید کنند راننده سرسبز پیر متوقف می شود و سپس چرخش می کند. در اواخر دهه 20 من بعد از هفت سال، لبه تصادف شهر را دوست دارم